• Sprzątanie Świata 2020

     • Klasy I-III przystąpiły do akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem  „Plastik?. Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Tegoroczna akcja różniła się od poprzednich edycji z powodu epidemii Covid-19. Przy zachowaniu ostrożności sprzątnęliśmy teren szkolny i wokół szkoły. Celem naszym było promowanie nie śmiecenia, ograniczania powstawania odpadów. Nie zapomnieliśmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem.

                                                                                                          

     • Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

     • Szanowni Państwo,

      trwa zgłaszanie kandydatur do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w którym samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować osoby zaangażowane w pracę charytatywną.  Z tej okazji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przygotowali film informujący o tym przedsięwzięciu. W imieniu młodzieżowych radnych serdecznie proszę o udostępnienie posta https://www.facebook.com/watch/?v=1760258910798288&extid=IyOZfqy1tjRy2VDq na fanpage’u szkoły. W ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej ilości wolontariuszy i osób, które korzystają z ich działań. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września br.

      Formularz_zgloszeniowy_pdf.pdf

      Regulamin_Barwy_Wolontariatu_2020_r..pdf​​​​​​​


     • Fundacja "Le Psie Jurtro"

     • Drodzy Uczniowie, organizujemy doroczną zbiórkę na rzecz Fundacji ,,Lepsie Jutro".

       Akcja trwa w dniach 21.09.- 29.10.2020r. 

      Jeżeli chcecie pomóc i wesprzeć bezbronne czworonogi, zapraszamy do wzięcia udziału. 

      Zbieramy:

      •karmę dla psów 

      •smycze, miski i wszelkie gadżety 

      •zabawki 

      • koce, legowiska 

      • preparaty (krople i tabletki) przeciw kleszczom oraz na odrobaczenie. 

      Bardzo dziękujemy za każdy drobny gest.

      Wolontariusze z klasy VIII

     • Akcja "Komputer od Świętego Mikołaja"

     • Bardzo prosimy Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z regulaminem powyższej akcji, organizowanej przez fundację. Wszelkie informacje znajdują się na stronie w zakładce "Fundacja Świętego Mikołaja"

     • 9. edycja Narodowego Czytania 2020

     • Idea Narodowego Czytania wielkich dzieł polskiej literatury narodziła się w 2012r.  z okazji dwusetnej rocznicy Drugiej Wojny Polskiej oraz najazdu Napoleona na Rosję w 1812r.  Fakt ten został opisany  przez A. Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”.  I to właśnie „Pan Tadeusz” był czytany jako pierwsze wielkie dzieło naszej literatury.  Patronat nad akcją objął ówczesny prezydent RP, Bronisław Komorowski. Narodowe Czytanie zyskało wielką popularność wśród Polaków i jest kontynuowane , także przez prezydenta Andrzeja Dudę, jako patrona przedsięwzięcia.

       W tym roku, 5 września ,czytaliśmy „Balladynę  Juliusza Słowackiego. Naszą szkołę reprezentował Jędrzej Socik- uczeń klasy VI. Jędrek zaprezentował się ŚWIETNIE odczytując monolog Filona z aktu drugiego. Gratulujemy wystąpienia! 

     • Harmonogram wydawania posiłków

     • Klasy            Wydanie posiłku     Zwrot naczyń

      I – III               12.25                    12.45

      IV-VIII              11.30                    11.50

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

     •  

           

      Z ogromną radością witamy naszych uczniów w progach naszej "Czwórki" w nowym roku szkolnym 2020/2021. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz z Państwem.       

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dbając o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głownego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych, które zostały umieszczone w zakładce "dokumnenty szkolne". Bardzo proszę, abyście Państwo zapozanli się z nimi i ściśle przestrzegali.

      Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą odbywały się w budynku szkoły.

      Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

      1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
      2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
      3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
      4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
      5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
      6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
      7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
      8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi;
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1.5m;
      • dystansu od pracowników szkoły in. 1,5m;
      • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rekawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
      2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważą to za konieczne nie ma przeciwskazań.
      3. Rodzic odprowadzający dziecko przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos i usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejsciem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
      4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
      5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
      6. Uczniowie samodzielnie rozbieraja się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga nauczyciel. Zgodnie z zalecaniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
      7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

      Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

      1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą usta i nos. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru zdezynfekować ręce.
      2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
      3. Nauczyciel lub inny pracownik przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
      4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracowanik placówki.
      5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośfrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy, kontakt telefoniczny z nauczycielem.
      6. Uczeń klasy IV-VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głownego w celu opuszczenia szkoły.

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS,MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl .

       

      https://sp4ostrowmaz.edupage.org/text47/

       

                                                                                                         

       

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

      Michał Chojnowski

       ​​​​​​

                                

       

     • Życzenia od Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Rodzice i Uczniowie,

      zakończył się czas letniego wypoczynku. Jak co roku o tej porze uczniowie i nauczyciele wracają do swoich obowiązków. Na wszystkich czekają nowe wyzwania i obowiązki edukacyjne. 

      Drodzy Uczniowie, życzę Wam, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości, jakie oferuje szkoła. Spełniajcie swoje marzenia i realizujcie ambitne cele.

      Wspólnie z uczniami nowy rok szkolny rozpoczynają także Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy oświaty. Dzięki Państwa codziennym wysiłkom młodzi ludzie będą mogli rozwijać wiedzę, umiejętności oraz przygotowywać się do wejścia w dorosłe życie. Starajcie się zaszczepić w swoich podopiecznych ciekawość świata, uczcie ich systematyczności i wytrwałości w działaniu. Życzę, aby Państwa praca przyniosła satysfakcję oraz szacunek i uznanie ze strony otoczenia.

      Gorąco zachęcam wszystkich Rodziców do włączania się w życie szkoły. Bez wsparcia z Państwa strony szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań.

      Przekazuję także najlepsze życzenia Uczniom, Rodzicom oraz Kadrze pedagogicznej poza granicami naszego kraju. Niech nowy rok szkolny obfituje w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

      Całej społeczności szkolnej życzę, aby rok szkolny 2020/2021 był spokojny i bezpieczny! 

      Z wyrazami szacunkuDariusz PiontkowskiMinister Edukacji Narodowej

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 4
    • (+29) 74-544-12
    • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
    • sp4dyrektor@wp.pl
    • sp4sekret@wp.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych