•                         Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 4                       

       im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej

    Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

    Data publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2016-10-03.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    • strona korzysta z generatora www firmy Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
    • wyróżnienie odnośników,
    • wersja dla słabowidzących dostępna na każdej podstronie. 

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje na temat procedury

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    Osoba kontaktowa:

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej:

    Michał Chojnowski,

    E-mail: sp4dyrektor@wp.pl.

    Telefon: (+48) 29 745 44 12.

    Tą samą drogą kontaktową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo:

    • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
    • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać:

    • dane osoby zgłaszającej żądanie,
    • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek szkoły jest usytuowany przy ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty, całkowicie ogrodzony.        Na teren prowadzą dwa wejścia od strony ulicy: furtka oraz brama wjazdowa.

    Obiekt posiada podpiwniczenie użytkowe, parte i piętro.

    Główne wejście do budynku znajduje się na frontowej ścianie, prostopadłej do ulicy, do którego prowadzą 4-stopniowe schody bez poręczy oraz dwoje pojedynczych, przeszklonych drzwi. Z holu wejściowego na parter prowadzą 8-stopniowe schody. Na parterze budynku znajdują się:

    - po prawej – sekretariat; w głębi korytarza – gabinet pielęgniarki;

    - po lewej – gabinet dyrektora i pokój nauczycielski.

    Z lewej strony budynku znajduje się wejście boczne, do którego z parkingu prowadzi wąski chodnik. Przed dwuskrzydłowymi, przeszklonymi drzwiami jest jeden stopień. Na wprost od wejścia jest klatka schodowa, z prawej strony, na tym samym poziome znajduje się wejście do sali gimnastycznej.

    W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.

    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia  nie są  zabezpieczone bramkami.

    Brak informacji o lokalizacji pomieszczeń. 

    Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

    Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE"A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    W szkole nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

    Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

    Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • (+29) 74-544-12
   • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
   • sp4dyrektor@wp.pl
   • sp4sekret@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych